Podmienky

Podmienky

§ 1 Rozsah pôsobnosti

Pri objednávaní produktov z www.deputamadreshop.com nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia výlučne v znení platnom v deň odoslania objednávky. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú len na zmluvy/objednávky uskutočnené v internetovom obchode www.deputamadreshop.com.

§ 2 Zmluva/objednávka

2.1 Jazykmi zmluvy sú taliančina a angličtina.

2.2 Predmetom zmluvy je tovar a služby uvedené zákazníkom v rámci objednávky a potvrdenia objednávky a/alebo objednávky za koncové ceny uvedené v internetovom obchode. Omyly a omyly sú vyhradené, najmä s ohľadom na dostupnosť produktov.

2.3 Kvalita objednaného tovaru vyplýva z popisov produktov v internetovom obchode. Obrázky na webovej stránke nemusia presne odrážať produkty. Najmä farby sa môžu z technických príčin výrazne líšiť. Obrázky slúžia len ako ilustračný materiál a môžu sa líšiť od produktu. Technické údaje, hmotnostné údaje, miery a servisné popisy sú uvedené čo najpresnejšie, môžu však vykazovať obvyklé odchýlky. Tu popísané vlastnosti nepredstavujú chybu produktov dodaných predajcom.

2.4 Všetky ponuky v internetovom obchode predávajúceho predstavujú len nezáväznú výzvu pre zákazníka na predloženie ponuky na nákup predávajúcemu. Hneď ako predávajúci obdrží objednávku zákazníka, bude zákazníkovi zaslané potvrdenie o vykonaní objednávky, zvyčajne e-mailom (potvrdenie objednávky). Potvrdenie objednávky ešte neznamená prijatie objednávky. Po prijatí objednávky zákazníka predávajúci objednávku rýchlo skontroluje a do dvoch pracovných dní oznámi zákazníkovi, či objednávku (objednávku) akceptuje.

Proces objednávania v internetovom obchode predajcu funguje nasledovne: Zákazník si môže vybrať produkty zo sortimentu predajcu a vyzdvihnúť si ich do takzvaného košíka kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. Zákazník získa prehľad o vybranom produkte kliknutím na symbol „Košík“. Kliknutím na tlačidlo „Kúpiť teraz“ odošle záväznú požiadavku na kúpu tovaru v košíku. Klient si môže pred odoslaním objednávky kedykoľvek skontrolovať a zmeniť svoje údaje, ako aj zadanú objednávku a údaje kliknutím na funkcie prehliadača „späť“ a „dopredu“ zobrazené ako tlačidlá so šípkami. Žiadosť je možné podať až vtedy, keď zákazník akceptuje zmluvné podmienky zaškrtnutím políčka „Súhlasím s podmienkami“, čím ich zahrnie do svojej žiadosti. Následne predávajúci zašle zákazníkovi e-mailom automatickú účtenku, v ktorej bude objednávka zákazníka opäť uvedená a ktorú si zákazník môže vytlačiť pomocou funkcie „Tlač“. Automatické potvrdenie iba dokumentuje, že objednávka zákazníka bola prijatá predávajúcim a nepredstavuje prijatie požiadavky. Zmluva sa prejaví až vtedy, keď predajca vydá vyhlásenie o prijatí alebo potvrdenie o odoslaní, ktoré bude zaslané v samostatnom e-maile. drôt.

Všetky objednávky je možné kontrolovať v zákazníckej sekcii „Môj účet“.

2.5 Ak v čase objednávky nie sú k dispozícii žiadne kópie produktu vybraného zákazníkom, predávajúci o tom informuje klienta v objednávke. Ak je produkt trvalo vypredaný, predávajúci sa zdrží vystavenia vyhlásenia o prijatí. V tomto prípade sa zmluva neuskutoční.. 

2.6 V prípade, že produkt uvedený zákazníkom v jeho objednávke nie je dočasne k dispozícii, predávajúci o tom okamžite informuje zákazníka v objednávke. Ak dôjde k omeškaniu dodávky o viac ako dva týždne, má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je v tomto prípade taktiež oprávnený od zmluvy odstúpiť. Pri tejto príležitosti okamžite vráti všetky platby, ktoré môže zákazník.tten uskutočniť.

§ 3 Totožnosť zmluvnej strany

Táto zmluva sa zhmotní so spoločnosťou Ukipo Srls, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 

adresa

Ukipo Srls

Via Gaetano Natale 12

87062 Cariati Marina

Webstránka: www.deputamadreshop.com

Email info@dpm69.it

Tel : (+39) 353 398 8077 ( Whatsapp)

Obchodný register: Cosenza

IČ DPH: IT03816950780

§ 4 Doručovanie 

4.1 Dodávky uskutoční náš prepravný partner SDA alebo akákoľvek iná spoločnosť dhl , bartolini , dhl a ups bezplatne na doručovacie adresy v rámci Talianska.

Pri zásielkach do Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Nórska a všetkých ostatných krajín Európy účtujeme paušálne poštovné a balné vo výške 10.90 EUR.

Do všetkých ostatných krajín, do ktorých globálne doručujeme, účtujeme paušálne poštovné a balné vo výške 29.90 EUR. Pri doručení do všetkých krajín mimo EÚ budú účtované ďalšie tarify, dane a poplatky. Ďalšie informácie o tarifách pri doručení do krajín mimo EÚ nájdete napríklad na nasledujúcom odkaze: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_de.htm

Ďalšie informácie o dovozných daniach z predaja pri doručení do krajín mimo EÚ nájdete napríklad na nasledujúcom odkaze: http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do

Informácie o Švajčiarsku nájdete napríklad na: http://xtares.admin.ch/tares/ 

4.2 Dodacia lehota v rámci Talianska je päť pracovných dní. Ak je platba vykonaná vopred, dodacia lehota začína plynúť dňom vystavenia platobného príkazu prevádzajúcemu peňažnému ústavu. Ak bola platba vykonaná iným spôsobom platby, dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po uzavretí zmluvy. Vo všetkých prípadoch končí dodacia lehota posledným dňom tejto lehoty. Ak je posledným dňom tejto lehoty sobota, nedeľa alebo štátny sviatok všeobecne uznávaný v mieste dodania, nahrádza takýto deň nasledujúci pracovný deň. Ak si objednáte viacero produktov naraz, ktoré podliehajú rôznym dodacím lehotám, tovar expedujeme podľa dostupnosti vo viacerých zásielkach, pre ktoré platia dodacie lehoty uvedené pri každom produkte. Neúčtujú sa žiadne dodatočné náklady na dopravu.

§ 5 Škody spôsobené prepravou

5.1 Ak má dodaný tovar zjavné poškodenia pri preprave, informujte o týchto chybách ihneď poštára a čo najskôr nás kontaktujte.  

5.3 Po odoslaní objednávky vami vybranou prepravnou spoločnosťou končí naša zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu vzniknutú počas prepravy. Žiadame vás, aby ste si objednávku po prijatí dôkladne skontrolovali a do 24 hodín nám nahlásili akékoľvek problémy alebo nezrovnalosti. Odporúčame vám obrátiť sa priamo na prepravnú spoločnosť v prípade akýchkoľvek nárokov alebo otázok súvisiacich s procesom doručenia. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu v tejto veci.

§ 6 Právo na zrušenie

Právo na zrušenie

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvára obchod za účelom, ktorý prevažne nemožno pripísať jej obchodnej ani samostatnej profesijnej činnosti.n.

Právo na odvolanie

Máte právo odvolať túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodov. Lehota na odvolanie je štrnásť dní, ktorá začína plynúť dňom, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali alebo prevzali tovar. Aby ste mohli uplatniť toto právo na zrušenie, musíte nám (return@dpm69.it) jednoznačne oznámiť (napr. leteckou poštou, telefaxom alebo e-mailom) svoje rozhodnutie odvolať túto zmluvu. Na tento účel môžete použiť priložený štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný. Na zachovanie práva na odvolanie postačuje zaslanie oznámenia o uplatnení práva na odvolanie poštou pred uplynutím lehoty na odvolanie.

Dôsledky zrušenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám okamžite, ale nie neskôr, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dopravu (okrem všetkých dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný spôsob dopravy, ako je nami najlacnejšia štandardná doprava). ako v lehote štrnástich dní počnúc dňom, keď sme dostali oznámenie, že ste odstúpili od tejto zmluvy. Na vrátenie platby použijeme rovnakú platbu, akú ste použili na vašu počiatočnú transakciu, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Za túto náhradu vám nikdy nebudeme účtovať žiadne poplatky. Máme právo odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepreukážete, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr. Musíte bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nám oznámili odstúpenie od zmluvy, tovar vrátiť alebo nám ho odovzdať. Lehota je dodržaná, ak ste tovar odoslali pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Náklady na vrátenie tovaru znášame my. Prípadnú stratu hodnoty tovaru musíte nahradiť len v prípade, že túto stratu možno spätne vysledovať z hľadiska manipulácie, ktorá nebola potrebná na kontrolu kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

Štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť.)

kontaktujte prosím najskôr return@dpm69.it

Týmto ruším/odstupujeme (*) mnou/nami uzatvorenú zmluvu o kúpe nasledujúceho tovaru (*) (*)

– Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*)

– Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

– adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

– Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba pre oznámenia na papieri)

- Dátum

----

(*) Nehodiace sa vymažte 

Koniec formulára na odstúpenie od zmluvy

Náklady na vrátenie produktov znáša zákazník. Upozorňujeme, že akékoľvek vystavené refundácie nezahŕňajú náklady na dopravu spojené s pôvodnou objednávkou.

6.1 Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o dodávke tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a ktorý je vyrobený po individuálnom výbere alebo určení spotrebiteľom alebo ktorý je výslovne prispôsobený individuálnym potrebám spotrebiteľa. Toto právo predčasne zaniká pri zmluvách o dodávke tovaru, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť pri otvorení pečate po dodaní.

6.2 Vyvarujte sa prosím poškodeniu alebo znečisteniu tovaru. Ak je to možné, vráťte nám tovar v pôvodnom obale vrátane všetkého príslušenstva a so všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný obal. Ak už nemáte originálny obal, uistite sa, že je použitý vhodný obal, aby bol tovar chránený pred poškodením pri preprave, aby ste sa vyhli nárokom na náhradu škody v dôsledku škôd v dôsledku nedostatočného balenia.

6.3 Upozorňujeme, že podmienky uvedené vyššie v časti 2 sa nevyžadujú na účinné uplatnenie práva na odvolanie.

§ 7 Vrátenie peňazí

 

Všimnite si, prosím, nasledujúce podmienky týkajúce sa predaja a outletových produktov:
 
– Produkty, ktoré sú vo výpredaji alebo zo sekcie outletu, sú nevratné. Ponúkame však výmenu týchto položiek v závislosti od dostupnosti preferovanej veľkosti.
 

 

- Náklady na spätnú prepravu a doručenie vymenených položiek znáša zákazník.

AK MÁTE AKÉKOĽVEK PROBLÉMY S NIEKOĽKÝMI POLOŽKAMI, KTORÉ STE SI OBJEDNALI A CHCETE ZAČAŤ VRÁTENIE, POZRITE SI NIŽŠIE NAŠE POKYNY A POSTUPY TÝKAJÚCE SA VRÁTENIA, VÝMENY A KREDITOV PRE OBCHODU:

VRÁTENIE NÁHRADY:

PRAVIDLÁ VRÁTENIA PLATBY:

 

  • VÄČŠINU POLOŽIEK MÔŽETE VRÁTIŤ DO 14 DNI Z VÁŠHO ORIGINÁLNEHO NÁKUPU.

  • VŠETKY VRÁTENÉ POLOŽKY MUSIA BYŤ NOVÉ, NENOSENÉ A NEPRATÉ. VŠETKY ORIGINÁLNE ŠTÍTKY A PRÍSLUŠENSTVO MUSIA BYŤ STÁLE PRIPOJENÉ.

  • OD VAŠEJ KONEČNEJ VRÁTENIA NÁHRADY SA ODPOČÍTA 10 % POPLATOK ZA DOPLNENIE ZÁSOB.

  • NÁKLADY NA DOPRAVU SA NEVRÁTAJÚ A ODPOČÍTAJÚ OD VÁŠHO KONEČNÉHO VRÁTENIA.

  • NIEKTORÉ POLOŽKY NEMUSIA BYŤ OPRÁVNENÉ NA VRÁTENIE. Patria medzi ne: TAŠKY, DARČEKOVÉ KARTY A POLOŽKY NA OBJEDNÁVKU NA MIERU.

  • ZA MEDZINÁRODNÉ OBJEDNÁVKY NEPOSKYTUJEME NÁHRADY. V PRÍPADE PROBLÉMU S MEDZINÁRODNOU OBJEDNÁVKOU, KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS A POKUSÍME SA VYRIEŠIŤ.

  • PO KONTROLE VRÁTENIA MÔŽU AKÉKOĽVEK PORUŠENIE NAŠICH SMERNÍC SPÔSOBIŤ AKÚKOĽVEK KOMBINÁCIU NASLEDUJÚCEHO: ČIASTOČNÉ VRÁTENIE, ZAMIETNUTIE VRÁTENIA ALEBO POLOŽKY POSLANÉ SPÄŤ ZÁKAZNÍKOVI. DE PUTA MADRE 69 VYHRAZUJE SPRÁVNE UPLATŇOVANIE TEJTO POLITIKY.

  • Náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník

VRÁTENIE NA VÝMENU POLOŽIEK:

PRI VÝMENE POLOŽIEK INEJ VEĽKOSTI A/ALEBO FARBY POSTUPUJTE PODĽA NÍŽE uvedených krokov.

1) KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM S ČÍSLO OBJEDNÁVKY A UPOZORNENIE, ŽE ŽIADATE O VÝMENU. ZÁKAZNÍCKY SERVIS VÁM POSLEJE EMAILOM ŠTÍTOK NA VRÁTENIE.

2) VYPLŇTE FORMULÁR NA VRÁTENIE, KTORÝ PRIŠEL S VAŠIM BALÍČKOM, A NA PRAVEJ STRANE FORMULÁRA ZRETEĽNE UVEĎTE PRODUKT, KTORÝ VYMIEŇATE, KÓD DÔVODU PREČO A NOVÝ VÝROBOK / VEĽKOSŤ / FARBU, KTORÉ BY STE SI MIESTO CHCELI. AK BY STE CHCELI KREDIT PRE OBCHODU,

UPOZORŇUJEME, ŽE VYMENÍTE ZA KREDIT V PREDAJNI. AK POTREBUJETE ĎALŠÍ FORMULÁR NA VRÁTENIE, KLIKNITE SEM A VYTLAČTE SI JEHO KÓPIU.

3) POSLAŤ POLOŽKU (POLOŽKY) SPÄŤ NÁM. AK POUŽÍVATE VLASTNÝ NÁVRATNÝ ŠTÍTOK, ODOSLAJTE BALÍČEK NA:

adresa

Ukipo Srls

Via Gaetano Natale 12

87062 Cariati Marina

Webstránka: www.deputamadreshop.com

Email info@dpm69.it

Tel : (+39) 353 398 8077 ( Whatsapp)

Obchodný register: Cosenza

IČ DPH: IT03816950780

4) Akonáhle dostaneme AKÉKOĽVEK OPRÁVNENÉ POLOŽKY NA VRÁTENIE, BUDÚ SKONTROLOVANÉ A SPRACOVANÉ DO 2-3 PRACOVNÝCH DNÍ. V TOMTO ČASE MÔŽU PRE ZÁKAZNÍKA SPRACOVAŤ VÝMENY. AK DOCHÁDZA K PLATNOSTI ČIASTOČNEJ NÁHRADY, BUDE VYDANÝ KREDIT NA PÔVODNÚ FORMU PLATBY MINUS PRÍSLUŠNÉ DOPRAVNÉ POPLATKY.

VÝMENNÁ POLITIKA:

 

  • VÄČŠINU POLOŽIEK MÔŽETE VYMENIŤ DO 14 DNI Z VÁŠHO ORIGINÁLNEHO NÁKUPU.

  • VŠETKY VRÁTENÉ POLOŽKY MUSIA BYŤ NOVÉ, NENOSENÉ A NEPRATÉ. VŠETKY ORIGINÁLNE ŠTÍTKY A PRÍSLUŠENSTVO MUSIA BYŤ STÁLE PRIPOJENÉ.

  • AK POŽADOVANÁ POLOŽKA NA VÝMENU UŽ NIE JE SKLADOM, DE PUTA MADRE 69 NAMIESTO VÁM VYDÁ KREDIT PRE OBCHOD VO FORME E-DARČKOVEJ KARTY. TOTO BUDE POSLANÉ NA PÔVODNÚ E-MAILOVÚ ADRESU PRVOTNEJ OBJEDNÁVKY.

  • NIEKTORÉ POLOŽKY NEMUSIA BYŤ OPRÁVNENÉ NA VÝMENU. Patria medzi ne: TAŠKY, DARČEKOVÉ KARTY A POLOŽKY NA OBJEDNÁVKU NA MIERU.

  • VÝMENY ZA MEDZINÁRODNÉ OBJEDNÁVKY NEPOSKYTUJEME. V PRÍPADE PROBLÉMU S MEDZINÁRODNOU OBJEDNÁVKOU, KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS A POKUSÍME SA VYRIEŠIŤ.

  • PO KONTROLE VRÁTENIA MÔŽU AKÉKOĽVEK PORUŠENIE NAŠICH SMERNÍC SPÔSOBIŤ AKÚKOĽVEK KOMBINÁCIU NASLEDUJÚCEHO: ČIASTOČNÉ VRÁTENIE, ZAMIETNUTIE VRÁTENIA ALEBO POLOŽKY POSLANÉ SPÄŤ ZÁKAZNÍKOVI. DE PUTA MADRE 69 VYHRAZUJE SPRÁVNE UPLATŇOVANIE TEJTO POLITIKY.

VRÁTENIE KREDITU PRE OBCHODU:

PRE KREDIT PRE VRÁTENÉ POLOŽKY V PREDAJNI POSTUPUJTE, PROSÍM, PODĽA KROKOV NIŽŠIE.

1) KONTAKTUJTE SLUŽBU ZÁKAZNÍKOV TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM S ČÍSLOM OBJEDNÁVKY A UPOZORNENIE, ŽE POŽIADATE O KREDIT PRE PREDAJŇU. ZÁKAZNÍCKY SERVIS VÁM POSLEJE EMAILOM ŠTÍTOK NA VRÁTENIE.

2) VYPLŇTE FORMULÁR NA VRÁTENIE, KTORÝ PRIŠEL S VAŠIM BALÍČKOM, A NA PRAVEJ STRANE FORMULÁRA ZRETEĽNE UVEĎTE PRODUKT, KTORÝ VRACIATE, KÓD DÔVODU PREČO A ŽE CHCETE KREDIT DO PREDAJNE.

AK POTREBUJEŠ ĎALŠÍ FORMULÁR NA VRÁTENIE, KLIKNITE SEM A VYTLAČTE SI JEHO KÓPIU.

3) POSLAŤ POLOŽKU (POLOŽKY) SPÄŤ NÁM. AK POUŽÍVATE VLASTNÝ NÁVRATNÝ ŠTÍTOK, ODOSLAJTE BALÍČEK NA:

dpm 69
cez Gaetano natale 8
87062 cariati
Taliansko

4) Akonáhle dostaneme AKÉKOĽVEK OPRÁVNENÉ POLOŽKY NA VRÁTENIE, BUDÚ SKONTROLOVANÉ A SPRACOVANÉ DO 2-3 PRACOVNÝCH DNÍ. V TOMTO ČASE MÔŽU BYŤ PRE ZÁKAZNÍKA SPRACOVANÉ KREDITY OBCHODU. KREDIT OBCHODU BUDE POSLANÝ AKO E-DARČKOVÁ KARTA NA E-MAILOVÚ ADRESU PÔVODNEJ OBJEDNÁVKY POLOŽKY.

ÚVEROVÉ ZÁSADY OBCHODU:

 

  • VÄČŠINU POLOŽIEK MÔŽETE VRÁTIŤ DO 14 DNI Z VÁŠHO ORIGINÁLNEHO NÁKUPU.

  • VŠETKY VRÁTENÉ POLOŽKY MUSIA BYŤ NOVÉ, NENOSENÉ A NEPRATÉ. VŠETKY ORIGINÁLNE ŠTÍTKY A PRÍSLUŠENSTVO MUSIA BYŤ STÁLE PRIPOJENÉ.

  • KREDITY OBCHODU JE MOŽNÉ POUŽIŤ LEN NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE WWW.DEPUTAMADRESHOPCOM. NEMOŽNO SA POUŽÍVAŤ FYZIKÁLNE DE PUTA MADRE 69 MALOOBCHODNÉ OBCHODY ALEBO AKÝKOĽVEK DISTRIBÚTORI TRETEJ STRANY.

  • NIEKTORÉ POLOŽKY NEMUSIA BYŤ OPRÁVNENÉ NA VRÁTENIE. Patria medzi ne: TAŠKY, DARČEKOVÉ KARTY A POLOŽKY NA OBJEDNÁVKU NA MIERU.

  • NEPOSKYTUJEME KREDITY PRE MEDZINÁRODNÉ OBJEDNÁVKY. V PRÍPADE PROBLÉMU S MEDZINÁRODNOU OBJEDNÁVKOU, KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS A POKUSÍME SA VYRIEŠIŤ.

  • PO KONTROLE VRÁTENIA MÔŽU AKÉKOĽVEK PORUŠENIE NAŠICH SMERNÍC SPÔSOBIŤ AKÚKOĽVEK KOMBINÁCIU NASLEDUJÚCEHO: ČIASTOČNÝ KREDIT PRE OBCHOD, ZAMIETNUTIE KREDITU PRE OBCHOD ALEBO POLOŽKY POSLANÉ SPÄŤ ZÁKAZNÍKOVI. DE PUTA MADRE 69 VYHRAZUJE SPRÁVNE UPLATŇOVANIE TEJTO POLITIKY.

DE PUTA MADRE 69 OBLEČENIE PRIJÍMA VRÁTENIE/VÝMENU LEN ZA TOVAR KÚPENÝ V NAŠOM ONLINE OBCHODE, WWW.DEPUTAMADRESHOP.COM. VŠETKÝ TOVAR ZAKOUPENÝ OD DISTRIBÚTOROV TRETÍCH STRÁN JE NUTNÉ VRÁTIŤ PRÍSLUŠNÉMU DISTRIBÚTOROVI V SÚLADE S ICH ZÁSADY A POKYNY. TOVAR KÚPENÝ OD DE PUTA MADRE 69 MIESTA PREDAJNÉHO OBLEČENIA JE MOŽNÉ KEDYKOĽVEK VRÁTIŤ/VYMENIŤ DE PUTA MADRE 69 MIESTO PREDAJNE OBLEČENIA.

AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY ALEBO OTÁZKY, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAŤ NA ČÍSLE +39 353 3988 077 ALEBO EMAILOM CUSTOMERSERVICE@dpm69.it

§ 7 Ceny

Všetky ceny sú uvedené v eurách a sú striktne brutto vrátane zákonnej DPH, ak sa uplatňuje. Poštovné a prepravné náklady sa pripočítavajú podľa § 4.1.

§ 8 Spôsoby platby

Akceptujeme platbu vopred, dobierku, platby kreditnou kartou, po prijatí faktúry a cez PayPal. Pri každej objednávke si vyhradzujeme právo neponúkať všetky spôsoby platby alebo uviesť iný spôsob platby. Platby je možné uskutočniť len prostredníctvom kreditnej karty, PayPal alebo vopred, ak je bydlisko zákazníka mimo Nemecka. Z technických dôvodov nie je možné započítať nazbieraný kredit v prípade online objednávky.

§ 9 Záruka

9.1 Poskytovateľ zodpovedá za všetky vecné vady podľa platných zákonných ustanovení, najmä paragrafu 434 a nasl. (taliansky občiansky zákonník). 

9.2 Záruka na tovar dodaný dodávateľom je uplatniteľná len vtedy, ak je to výslovne uvedené v objednávke konkrétneho tovaru.

9.3 Reklamácie a nároky z vád je možné uplatniť na adrese uvedenej v identifikácii poskytovateľa.

§ 10 Výhrada vlastníckeho práva

Dodaný tovar zostáva majetkom ukipo až do jeho úplného zaplatenia.

§ 11 Zodpovednosť

11.1 Neobmedzená zodpovednosť: Bez obmedzenia ručíme za akýkoľvek úmysel a hrubú nedbanlivosť av súlade s talianskym zákonom o zodpovednosti za výrobok. V prípade ľahkej nedbanlivosti ručíme za škody spôsobené zranením na živote, tele alebo zdraví jednotlivca.

11.2 Okrem toho platí nasledujúca obmedzená zodpovednosť: V prípade ľahkej nedbanlivosti ručíme len za porušenie podstatného zmluvného záväzku, ktorý musí byť splnený, aby bolo možné zmluvu splniť a na ktorý sa môžete vo všeobecnosti spoľahnúť. dodržaný (hmotný zmluvný záväzok). Zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť je s ohľadom na sumu obmedzená na škody, ktoré sú predvídateľné pri dokončení zmluvy a ktorých výskyt sa prirodzene očakáva. Toto obmedzenie zodpovednosti platí aj v prospech našich zástupcov 

§ 12 Rozhodné právo

Na všetky zmluvy medzi predajcom a zákazníkmi sa vzťahuje právo TALIANSKA, s výnimkou Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Táto voľba práva sa vzťahuje na spotrebiteľov len vtedy, ak nebola zákazníkovi odňatá ochrana, ktorú štát obvyklého pobytu spotrebiteľa poskytuje kogentnými zákonnými ustanoveniami. Miestom súdnej príslušnosti pre akýkoľvek spor vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a predávajúcim je sídlo predávajúceho, ak je zákazníkom obchodník, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávny Špeciálny fond. Toto ustanovenie platí aj vtedy, ak miesto súdnej príslušnosti zákazníka nie je Nemecko alebo EÚ alebo ak miesto jeho bydliska alebo obvyklého pobytu nie je v čase podania žaloby známe. 

§ 13 Doložka o oddeliteľnosti

Ak je niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok neplatné, platnosť ostatných ustanovení tým nebude dotknutá.

§ 14 Identifikácia poskytovateľa

TREWANO

Via Beata Giulia 

50052 Florencia 

Webstránka: www.deputamadreshop.com

Email info@dpm69.it

Tel : (+39) 353 398 8077 ( Whatsapp)

Obchodný register: Firenze

IČ DPH: IT05980810484

§ 14 Propagačné kódexy

 

  1. Propagačné kódy, ďalej označované ako „Kódy“, podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam.

  1. Kódy sú neprenosné a môžu ich použiť iba zamýšľaní príjemcovia.

  1. Kódy nie je možné kombinovať so žiadnymi inými ponukami, akciami alebo zľavami, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

  1. V prípade, že systémová chyba alebo chyba umožní uplatnenie inej ponuky alebo akcie popri použití Kódu, dpm69 si vyhradzuje právo napraviť situáciu odstránením neúmyselnej ponuky alebo akcie.

  1. dpm69 si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť alebo upraviť akýkoľvek Kód, ponuku alebo propagačnú akciu.

  1. Kódy je možné uplatniť iba počas doby platnosti uvedenej v propagácii alebo komunikácii, v ktorej boli prijaté.

  1. Každý Kódex môže mať ďalšie zmluvné podmienky špecifické pre jeho použitie, ktoré budú oznámené spolu s Kódexom.

  1. dpm69 si vyhradzuje právo odvolať alebo odmietnuť používanie akéhokoľvek Kódexu, ak má podozrenie na podvodnú činnosť alebo zneužitie Kódexu.

  1. Kódy nemajú žiadnu peňažnú hodnotu a nemožno ich vymeniť za hotovosť, kredit ani inú formu kompenzácie.

  1. Akákoľvek neoprávnená reprodukcia, distribúcia alebo použitie kódov môže viesť k okamžitému zrušeniu súvisiacej ponuky alebo propagácie a môže tiež viesť k podniknutiu právnych krokov.

  1. Všetky rozhodnutia týkajúce sa používania a aplikácie Kódov, ponúk alebo akcií sú na výhradnom uvážení spoločnosti dpm69 a sú konečné.

  1. Tieto podmienky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a budú aktualizované na našej webovej stránke. Je zodpovednosťou používateľa, aby si pred použitím akýchkoľvek kódov prečítal najnovšiu verziu zmluvných podmienok.

Používaním akýchkoľvek kódov beriete na vedomie a súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok.

 aktualizovať novú distribúciu a majiteľa 01-05-2024

0